تبلیغات
دختر زمین شناس
قالب وبلاگ

دختر زمین شناس
تنها جایی که برای زندگی کردن داریم زمین است...مواظبش باشیم 
گرانیت دوران

    گرانیت دوران با مختصات جغرافیایی21' 45" 480 و 25" 480 طول شرقی و 31' 25" 360 و30" 32' 360 عرض شمالی در 12 كیلومتری جنوب زنجان واقع است .وسعت بیرون زدگی این گرانیت حدود 5 كیلومتری مربع بوده و از لحاظ چینه شناسی سازند كمر را قطع نموده - و در حد رخساره هورنبلند - هورنفلس آنرا دگرگون كرده است - و با یك سطح فرسایشی در زیر سازند بایندور واقع شده است . این توده نفوذی شدیدٹ خرد شده و تكتونیزه بوده و حاوی آنكلاوهای كوچك و بزرگی از قطعات شیل، فیلیت و سنگهای بازیك می باشد.
بررسی پتروگرافی گرانیت دوران نشان می دهد كه این توده نفوذی خود شامل دوتیپ گرانیت مجزا بوده و می توان آندورا تحت عنوان گرانیت سفید و گرانیت صورتی نامگذاری نمود.گرانیت سفید كه حجم غالب این توده را تشكیل می دهد.صرفٹ از كانیهای كوارتز، فلدسپات آلكالن پروتیتی و مقدار كمتری پلاژیوكلاز تشكیل شده و هیچگونه كانی فرومنیزیتی در آن دیده نمی شود.این گرانیت از لحاظ بافتی خود بدو گروه : 1 - گرانیتهای سفید تمامٹ دانه درشت و 2 - گرانیتهای سفید پورفیری، قابل تقسیم بندی می باشند.گرانیتهای سفید دوران در رده بندی مودال اشتریكایزل 1976 در قلمرو سیینوگرانیتها و در مرز با آلكالن گرانیتها و در رده بندی شیمیایی دولاروش و همكاران 1980 در رده آلكالی گرانیتها واقع می شوند. سری ماگمای این گرانیتها كالك آلكالن كلسیك تا ساب آلكالن بوده و شدیدٹ. سدیك می باشند بطوری كه مقدارNo2O آنها حدود 6 در صد و مقدار K2Oآنها حدود 0ˆ1 درصد می باشد این گرانیتها احتمالٹ یك متاسوماتیسم سدیك را تحمل نموده اند.همچنین آثاری از سیلیسیفیكاسیون ثانویه در آنها مشهود است . عمق تشكیل ماگمای این گرانیتها كمتر از 15 كیلومتر ارزیابی شده و منشا آنها را تفریق مواد مذاب حاصل از ذوب بخشی پوسته قاره ای تصور نموده ایم. از لحاظ جایگاه تكتونیكی این گرانیتها از نوع گرانیتهای غیركوهزائی نوع A بوده كه طی یك فاز كششی احتمالٹ اینفراكامبرین شكل گرفته اند. - گرانیت صورتی كه بطور موضعی با حجم كوچك در گرانیت سفید دیده می شود، اساسٹ از كانی های كوارتز، فلدسپات آلكالن وپلاژكلاز تشكیل شده و ممكن است تا 6 درصد بیوتیت داشته باشد.این گرانیتها در رده بندی مودال اشتریكایزل 1976 و رده بندی شیمیایی دولاروش و همكاران 1980 در قلمرو سیینوگرانیتها واقع می شوند. گرانیتهای صورتی از لحاظ تركیب شیمیایی سدی - پتاسیك بوده و قرابتی با گرانیتهای سفید نشان نمی دهند.سری ماگمای این گرانیتها كالك آلكالن بوده و عمق تشكیل ماگمای آنها حدود 20 تا 30 كیلومتر تخمین زده می شود. از لحاظ تكتونیكی این گرانیتها از نوع Post orogenicبوده و احتمالٹ از ذوب بخشی پوسته حاصل شده اند. - محدوده مغانلو در شمال شرق تكاب و شمال شرق با مختصات جغرافیایی 52' 30" 470 و40" 5' 480 طول شرقی و36' 40" 360 و43' 16" 360 عرض شمالی واقع است . بخش مركزی این محدوده از سنگهای دگرگونی عمدتٹ گنیس چشمی تشكیل شده است كه از لحاظ مورفولوژی بلندترین نقاط محدوده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده و از نظر پتروگرافی اساسٹ از كوارتز پلاژیوكلاز، فلدسپات پتاسیك و بیوتیت تشكیل شده اند. اسفن، آلانیت ، آپاتیت ، روتیل و كانی های اپك تعنوان كانی های فرعی كماكان در این سنگها حضور دارند. - گرانیتهای صورتی بیوتیت دار مانند یك حلقه، سنگهای دگرگونی بخش مركزی را در برگرفته اند.این گرانیتها اساسٹ از كانی های كوارتز، فلدسپات آلكالن و پلاژیوكلاز تشكیل شده و بیوتیت ممكن است تا حدود 7 درصد حجم سنگ را تشكیل دهد. اسفن، مسكویت ، آلاتیت ، زیركن و آپاتیت جزو كانی های فرعی این گرانیتها محسوب می شوند.مرز گرانیتهای صورتی بیوتیت دار گنیس كاملٹ واضح بوده وهیچگونه مرز تدریجی بین آنها دیده نمی شود.تشابهات پتروگرافی بین گرانیتها و گنیس ها كاملٹ مشهوداست و قطعاتی از گنیس ها بصورت آنكلاو در این گرانیتها یافت می شوند. بر اساس رده بندی مودال اشتریكایزل 1976 این گرانیتها در قلمرو سیینوگرانیتها و بر اساس رده بندی دو لاروش و همكاران 1980 در قلمرو سیینو- گرانیتها و مونزوگرانیتها قرا می گیرند.ماگمای تشكیل دهنده این گرانیتهااز نوع كالك آلكالن بوده و بررسی ژئوشیمیایی عناصر اصلی و كمیاب ، موید ارتباط ژنتیكی این گرانیتها با گنیسهای چشمی بخش مركزی می‌باشد. گرانیتهای صورتی مغانلواز لحاظ جایگاه تكتونیكی در گروه گرانیتهای بعد كوهزائیPost orogenic قرار گرفته و احتمالا بارخداد بعداز كوهزازئی كاتانگاه مرتبط می‌باشند. هرچند كه‌ازلحاظ ژئوشیمی عناصر اصلی و كمیاب و همچنین رژیم تكتونیكی حاكم برمحیط تشكیل گرانیتهای صورتی دوران و مغانلو تشابهاتی وجود دارد، امابررسی عناصر كمیاب نشانگر این است كه مواد منبع این‌گرانیتها متفاوت است . گرانیتهای سفید مغانلو مانند یك حلقه گرانیتهای صورتی بیوتیت دار این محدوده را دربرگرفته‌اند، این گرانیتها در كلیه خصوصیات پتروگرافی، ژئوشیمی و پترولوژی، و جایگاه تكتونیكی كاملا مشابه گرانیت سفید دوران بوده وبه‌احتمال قریب به یقین دارای منشاء و محیط تكتونیكی واحدی می‌باشند. توده نفوذی سروجهان واقع در حدود 60 كیلومتری زنجان در مسیر قزوین- زنجان شامل دو نوع گرانیت متمایز : گرانیت گنیسی و گرانیت سفید بدون كانی فرومنیزین می‌باشد. گرانیت سفید این منطقه در كلیه خصوصیات كاملا مشابه گرانیت سفید دوران و مغانلو می‌باشد و به‌احتمال قریب به یقین منشاء و محیط تكتونیكی آنها یكی می‌باشد. بررسی پتروگرافی وژئوشیمی توده نفوذی جنوب مهاباد موید منشا متمایز این توده نفوذی از گرانیت دوران می‌باشد. گرانیتهای سفید شرق صائین دژباگرانیتهای سفیددوران ارتباط ژنتیكی داشته و محیط تكتونیكی این گرانیتها مشابه گرانیتهای سفید دوران است . بررسی پتروگرافی، ژئوشیمیایی و الگوی تكتونوماگمایی گرانیتهای سفید دوران، مغانلو، سرو جهان و شرق صائین دژنشان می‌دهد كه همه این توده‌های نفوذی در عمق با همدیگر ارتباط داشته و خود آپوفینهائی از یك باتولیت عظیم و كشیده می‌باشند. ریولیتهای مهاباد و شرق صائین دژ قره‌داش از نوع آلكالن شوشونیتی بوده و احتمالا بوسیله گسلهای عمیقی كه طی یك فاز كششی احتمالا اینفیرا- كامبرین بوجود آمده‌اند، شكل گرفته‌اند. باتوجه به بررسیهای ژئوشیمیایی بنظر می‌رسدكه این ریولیتها نمی‌توانند بخش بیرون ریخته‌گرانیت دوران محسوب شوند، هرچند كه ممكن است در یك فاز تكتونیكی مشابهی تشكیل شده‌باشند. ذخیره فلدسپات وكائولن مهمترین منبع اقتصادی مرتبط باگرانیتهای سفید دوران می‌باشد كه درحال حاضر دو معدن در محدوده دوران و مغانلو در حال بهره‌برداری‌است .طبقه بندی: زمین شناسی ایران، سنگ شناسی یا پترولوژی،
[ دوشنبه 16 مرداد 1391 ] [ 09:58 قبل از ظهر ] [ راحله مظلومی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

من راحله مظلومی، فارغ التحصیل رشته زمین شناسی محض هستم...زمین را خیلی خیلی دوست دارم...
این وبلاگ برای همه زمینی هاست...

مشاور پایان نامه های تخصصی کارشناسی زمین شناسی
بررسی های زمین شناسی
کار با gps و نرم افزار mapsurce و آموزش آن
رسم نقشه ( زمین شناسی، توپوگرافی، ...)
آموزش نرم افزار های زمین شناسی: ... gis , rockwork, surfer 8 & 9 , dips
rmazloomi.zamin@yahoo.com

نویسندگان
آخرین مطالب
لینک دوستان
نظر سنجی
نظر شما در مورد وبلاگ دختر زمین شناس چیست؟


ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب