تبلیغات
دختر زمین شناس
قالب وبلاگ

دختر زمین شناس
تنها جایی که برای زندگی کردن داریم زمین است...مواظبش باشیم 
شناسایی واحد های سنگی پرکا مبرین – کامبرین – اردویسین– سیلورین ؟ در گستره ورقه  1:100000  علی حاجی -   نو یافته های صحرایی
 
چکیده :
ورقه زمین شناسی علی حاجی به مقیاس 1:100000 دارای مختصات جغرافیایی طولهای خاوری 44,15 – 45,00  و عرضهای شمالی  39,30 – 39,50  طبق تقسیمات کشوری در استان آذربایجان غربی جای دارد و از سمت جنوب به ورقه 1:100000 ماکو محدود میشود . این ورقه در زون زمین ساختی البرز -  آذربایجان قرار دارد. در طی برداشت های صحرایی و تهیه نقشه زمین شناسی به مقیاس فوق واحدهای سنگ چینه ای  زیر تشخیص داده شده اند :
...

- واحد سنگ چینه ای پرکامبرین با مشخصات چینه ای چرت های قرمز رنگ
- سازند های پالئوزوئیک زیرین به سن کامبرین عبارتند از :
-سازند باروت با دو رخساره مشخص :
 a) واحد دولومیتی      b) واحد ماسه سنگی و تناوب ماسه سنگ – دولومیت
- سازند لالون با دو رخساره سنگ شناسی :
(a واحد کنگلومرائی و ولکانیک ( قاعده سازند لالون )         (b واحد ماسه سنگی سازند لالون
- کوارتزیت سفید رنگ قاعده سازند میلا موسوم به کوارتزیت فوقانی ( Top quartzite )
- سازند میلا با دو عضو مشخص :

- واحد سنگ چینه ای هم ارز سازند لشکرک به سن اردویسین شامل شیست ، فیلیت ، اسلیت و نوارهائی از سنگ اهک
- واحد ولکانیکی سیلورین ؟
 

The purpose of the mapping project in the Alihaji region (scale 1:100000) was started in the spring of 2003. This region lies in the extreme north west of Iran (latitude 39,00-39,50  ,  longitude 44,15- 45,00) and bounded on the west by Turkey and on the north east by the Aras river .  This area matched with maku quaderangle (scale 1;100000)  in the south. This sheet is part of Alborz-Azarbayjan zone . Among field geology in this area followed lithostratigraphies recognized:
-Precambrian rocks with red colour.
- Lower Paleozoic Formations with Cambrian ages contain:
- Barut Fm. With two lithostratigraphic units :                                         
a: Dolomititic unit       b: Sanostone and alternation of sandstonedolomite
-Conglomerate and volcanic unit (base of Lalun Fm. ) .
-Lalun Fm. (subarkosic and arkosic red sandstone ) .   
-White sandstone (Top quartzite ).
-Mila Fm. That is subdivided to the two Members:
A: Dolomitic Member           B: Thin bedded limestone
- Ordovician schist,phyllite, slate (equi. Of Lashkarak Fm. )
- ? Silurian volcanics.
 
بحث :
چینه نگاری  :
سنگهای دگرگونی پركامبرین :  
این واحـــــد سنگی از چرتهای برنگ قرمزكمرنگ  ودگرگونه تشكیل شده است . چرتها بصورت نـوارهائی ضخیم وتوده ای هستند ودرضلع خاوری روستای خرز رخنمون دارد. این واحد چرتی میتواند با واحد Tashk2  كه توسـط حقی پورمعرفی شده است , مقایسه گردد. دربخش زبرین  این واحد, كنگلومرای پایه سازند  لالون جای دارد.
 
 پالئوزوئیك :
كامبرین :
سازند باروت:
(a واحد دولومیتی زیرین سازند باروت
 
      دولومیت توده ای وبه سمت بالا دارای لایه بندی مشخص , ضخیم لایه تا متوسط , برنگ خاكســتری تا كرمی روشن , درشت بلور ودربردارنده گرهكها ونوارهای سیاه رنگ چرتی وبطور كامل  چین خورده, وگسلیده وبــــهم ریخته است . تخیمن ضخامت آن  ممكن نیست وبه سبب تاثیرفازهای تكتونیكی بصورت مرمردولومیتی  رخنمون دارد.
(b واحد ماسه سنگی وتناوب ماسه سنگ– دولومیت سازند باروت  
     بخش كربناته زیرین ســـــــازند باروت با یك حالت تدریجی وگذری به بخش ماسه سنگ میكادار برنگ خاكستری تا خاكستری مایل به ســــــــیاه تبدیل , ازضخامت لایه های دولومیتی كاسته , تبدیل به تناوب دولومیت وماسه سنگ وسرانجام مـــــاسه سنگ میكادار وسیلت سنگ ظاهر میشود. آن جا كه راندگی وبهم ریختگی وجود نداشته باشد, بگونه ای هم شیب با سازند  لالون دیده میشود. 
 
سازند لالون
 واحد كنگلومرایی و ولكانیك قاعده سازند لالون   
این واحد شامل كنگلومرایی است با دانه بندی بسیار ناهمگن شامل قلوه , پلمه تا اندازه های كوچك و خوب گرد شده است شناور درزمینه ای از ماسه . بیشتر قطعات سازنده كنگلومرا چرتــــــهای ارغوانی به سن پركامبرین هستند وهمچنین ازدیگر قطعات واحدهای كهن تراز ســـازند لالون تشـكیل شـده  وپلی میكتیك ( دارای منشاء های گوناگون ) است . قطعات فشـار دینامـیكی  متحمل شـــــــــده و بیضی شكل مــــــــیباشد . این واحد سنگی دارای تـــــــــناوبی از گدازه و كنگلومرا بوده ودرزیر ماسه سنگ های  لالون  قراردارد.
 
 واحد ماسه سنگی سازند لالون 
    این واحد سنگی ازماسه سنگهای قرمزنیمه آركوزی و كوارتز آرنیت با سیمان سیلیسی تشكیل شــــــــــده ودارای ســــــــاخت رسوبی ازنوع دانه بندی تدریــــــجی ( Graded bedding  ) وچینه بندی مـــــــــورب (Cross bedding ) وموج نقش ( (Ripplemark  است . لایه بندی واحد متوسط تا ضخیم است كه  ضخامـــت آن در اثرچین خوردگی افزایش یافته است و درقسمت جنوبی ورقه ودر رخنمونهای میانه آن  دراثر عملكرد گســــل تراستی بر روی واحدهای جوان رانده شده است . این واحد بشدت خرد شــــــــده , برشی و همــــــبری آن با سازند میلا گسله است.
 واحد كوارتز آرنیت سفید رنگ قاعده میلا, نامیده شده  به كوارتزیت فوقانی  Top Quartzite":"
دررخنمونهای كناره  شمال خاوری باتلاق آق گل, رخنمونهائی كوچك از واحد سنگی كوارتــز آرنیت ســــفید رنگ درمجاورت دولومیت ها و سنگ آهكهای واحد سنگ چینه ای میلا پراكنده اند كه بدلیل جای  گیریشان در زون گسله وتحمل تغییر شكل های چین خوردگی و شكستگی , همبری آن با واحد سنگی زیرین وزبـــــرین مشخص نیست .
 
 سازند میلا
 عضو دولومیتی میلا
    این واحد با دولومیت های متوسط تاضخیم لایه به رنگ قهوه ای آغازمـــــــیشود ودربردارنده  گرهك ها ونوارهای چرتی است.درنــــــــزدیكی روستای سارنج این واحد رســـــوبی با لایه بندی خوب رخنمون دارد ولی درجاهای دیگر به شدت چین خورده وبهم ریخته است .
عضو سنگ آهك نازك لایه میلا
    این واحـــــد سنگ آهك سفید رنگ تا كرمی روشن نازك لایه وكمی دگرگونه  ( كالك شیست ) است . دربردارنده فسیل بـــــراكیوپودهای كوچك واولیه , آثار وبقایای  بخش ســـــــفالون تریلوبــــــیت وهیولیتید ((Hyolithid  وساقه كرینوئید است كه این فسیل ها در نمونه هــای دستی قابل مـــــشاهده اند . با حل كردن این سنگ آهك دراسیدفرمیك واسید استیك پوسته های فسفاتی شــده استراكود ( Ostracod ) وپوسته های دوكفه ایهای كوچك درزیر میكروسكپ دیده میشوند ولی فسیل كنودونت در آن یافت نشد.
مرززیرین در ارتباط با عضو دولومیتی میلااست  ولی مرززبرین با دیـــــــگر واحدهای سنگی گسله وبهم ریخته است و تخمین ضخامت مقدور نیست .
 
واحد سنگ چینه ای هم ارزسازند لشگرك 
      این واحد سنگ چینه ای شامل شیست , فیلیت و اسلیت با میان لایه هایی از نوارهای سنگ آهك است  كه بطور جزئی دگرگونه  وتبدیل به كالك شیست شده است . ماكروفسیل های حفظ شــــــــــده دراین نوارها شامل قطــــــعات ساقه كرینوئید , براكیوپودهای كوچك وقطعات صدف هستند .
مرز این واحـــــد با واحدهای سنگی كامبرین گســـله است  وخود با سطح فرسایشی توســــط ولكانیكهای سیلورین  پوشیده میشود.
 
واحد ولكانیكی سیلورین
    این واحد از گدازه وسنگهای آذرآواری اسید ومـتوسط , مانند آندزیت وریوداسیت , توف و ولكانیك برش همراه با گدازه های مـتوسط  تا بازیك ( بازالت ) حفره دار((Vesicular   با بافت آمیگدالوئیدی پدید آمده است . تشكیل دهنده های این واحــد, درگذرگاه  پهنه های برشی ( Shear Zone), دراثر تحمل دگرگونی به شیست های سبز , اپیدوت وكلریت تبدیل شـده اند . درون این واحـــــــد دایك های دیابازی وتوده های نیمه عمیق با فنوكرست های كوارتـــــــــزوفلدســـــپات  تزریق شده اند. گدازه های این واحد , واحد سنگی هم ارز لشگرك راپوشانده ودربیشتر جاها واحدهای كهن  وجوانـــــــــــتر برروی این واحد رانده شده اند.
 
نتیجه گیری:
در این قسمت از زون البرز – اذربایجان ، رسوبات پرکامبرین وکامبرین زیــــرین شامل سازندهای  باروت، لالون و گروه میلاورسوبات کمی دگرگون شده اردویسین و گدازه های ســیلورین ؟ وجود دارد. حوضه رسوبگذاریی که در ایران و کشورهای هـــــمجوار وجــــود داشـــته در اینجا هم تداوم داشته و به سمت کشورهای همجوار ( ترکیه، جمهوری نخجوان ) کشیده شده است . رسوبات و فسیلهای پیــــــدا شده در کامبرین و اردویسین تشابهی به فسیلها و رخساره های سایر نقاط ( ایران مرکزی و البرز ) داشته به طوری که فسیلهای هیولیتس و سر تریلوبیت ها معمولا در محل الگوی سازند میلا و همچنین در کوه بنان وجود دارد. به سبب تصادم دو زون یاد شده در این قسمت و گذراندن مراحل کوهزایی ها واحد های چینه ای کاملا" بهم ریخته و بر روی همدیگر رانده شده اند . ولکانیک های سیلورین بر روی مجموعه های کامبرین و اردویسین و درزیر رسوبات دونین قرار دارد
 
منابع فارسی و لاتین    

1- علوی نائینی – منصور ، 1372 چینه شناسی پالئوزوئیک ایران- سازمان زمین شناسی کشور .
2- حمدی - بهاءالدین، 1374 سنگهای رسوبی پرکامبرین – کامبرین در ایران سازمان زمین شناسی کشور .
3- امینی آذر- ر.، عباسی – س.، قدیرزاده – ا.، 1382 نقشه زمین شناسی ماکو، مقیاس 1;100000 سازمان زمین شناسی کشور.

 
                                                      
 
   References :
1-Alavi – Naini , M. , Bolurchi, M.H. , 1973-Explantory text of the Maku Quadrangle Map, 1:250000 . Geological Survey of Iran.Geological Quadrangle No . Al.
2- Berberian , M.& Hamdi , B.,February 1977- "First discovery of Ordovician beds and Conodonts in the slightly metamorphosed rocks of Kuh-e- Agh-Baba,Maku Quadrangle,Azarbaijan .Report No , 82, Tehran.
 
 
مشخصات نویسندگان مقاله :
 
نام خانوادگی : عباسی
نام : سیروس
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زمین  شناسی
 ( چینه شناسی- فسیل شناسی )

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- 1376
شغل : کارشناس سازمان زمین  شناسی و اکتشافات معدنی کشور- مرکز تبریز

Name: syrus
Course of study: Master of scince (stratigraphy- paleontology)
University: Azad islamic university of North Tehran unit-1376
Office: Geological survey of iran-Tabriz
 
 
نام خانوادگی : انوری
نام: اصغر
مدرک تحصیلی: کارشناسی زمین شناسی
محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه پیام نور تبریز
شغل: کارشناس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- مرکز تبریز
 

Name: Asghar
Course of study: Bachilor
University : Payam nour Tabriz unit
Office: Geological survey of iran-Tabriz
 طبقه بندی: مقالات زمین شناسی و معدن،
[ دوشنبه 30 مرداد 1391 ] [ 10:38 قبل از ظهر ] [ راحله زمینی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

این وبلاگ برای همه زمینی هاست...

مشاور پایان نامه های تخصصی کارشناسی زمین شناسی
بررسی های زمین شناسی
کار با gps و نرم افزار mapsurce و آموزش آن
رسم نقشه ( زمین شناسی، توپوگرافی، ...)
آموزش نرم افزار های زمین شناسی: ... gis , rockwork, surfer 8 & 9 , dips
rmazloomi.zamin@yahoo.com

نویسندگان
آخرین مطالب
لینک دوستان
نظر سنجی
نظر شما در مورد وبلاگ دختر زمین شناس چیست؟


ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب